Pašvaldības institūcijām un valsts iestādēm

Piedāvāto darbu realizēšana:

 • Sabiedriskās lietošanas objektos – ir labākais veids kā ietaupīt budžeta līdzekļus uz samazināto apkures maksājumu rēķina un sadalīt ietaupīto naudu citām vajadzībām.
 • Municipālās dzīvojamās mājās – iespēja ievērojami samazināt iedzīvotāju finansiālo slodzi, it īpaši apkures sezonas laikā, kā arī samazināt parādu summu par komunālajiem maksājumiem.

Darbu veikšanai nepieciešamie nosacījumi:
1. Atsūtīt mums pieteikumu par audita veikšanu ēkās, kuras paredzat attīrīt.
2. Saskaņot noteikumus un termiņus apkures sistēmas audita darbu veikšanai.
3. Saņemt apsekošanas rezultātus: apkures sistēmas audita aktu, rekomendācijas sistēmas optimizācijai, efektivitātes prognozi plānoto darbu veikšanai un iepriekšējo tāmi.
 • •Sabiedriskās lietošanas objekti.
„Publisko iepirkumu likums” paredz minimālas līguma summas, pie kurām nav nepieciešama konkursu rīkošana, kā arī izņēmuma gadījumi, kuros nepieprasa publisko konkursu rīkošanu darbu veikšanai pēc līgumiem, kuri pārsniedz šīs summas. Viens no tādiem gadījumiem - kad līgums var tikt noslēgts tikai ar vienīgo un unikālo pakalpojuma piegādātāju – attiecās uz SIA „Panzers” piedāvātajiem pakalpojumiem par apkures sistēmas attīrīšanu ar KHV metodi.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536
 • Ja tāme nepārsniedz 3000Ls – sākt līguma noteikumu apspriešanu;
 • Ja tāme pārsniedz 3000Ls – sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) vēstuli ar pieprasījumu atļaut slēgt līgumu apkures sistēmas attīrīšanai bez konkursa rīkošanas.
 • Dzīvojāmās mājas – organizēt mājas iedzīvotāju sapulci, pieaicinot mūsu speciālistus, kuri sniegs pilnu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem, saņemt pēc likuma nepieciešamo iedzīvotāju skaita piekrišanu.
Saskaņot darbu veikšanas noteikumus un termiņus, kā arī finansēšanas noteikumus, noslēgt līgumu par darbu veikšanu.

Iespējamie finansēšanas avoti:
 • Personīgie budžeta līdzekļi
 • Valsts un Eiropas programmas:
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30260
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/siltumapgades_sistema/projekta_sagatavosana/
 • To līdzekļu pārdalīšana, kas tiek ievākti no iedzīvotājiem par apkures sistēmas apkalpošanu
 • Konkrētās mājas ietaupītie līdzekļi
 • Personīgie iedzīvotāju līdzekļi
 • Kredīta līdzekļi
Katrā konkrētā gadījumā finansēšanas avots tiek noteikts, ņemot vērā objekta faktisko tiesisko stāvokli, to finansiālo stāvokli, piederību un mērķizmantošanu.

Kontakti

T: +371 2 936 1914
info@panzers.lv